Όροι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στα Αριστεία Ε.Ε.Φα.Μ. έχουν μόνον οι εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην αγορά του φαρμάκου και των προϊόντων υγείας. Οι εκστρατείες που υποβάλλονται προς αξιολόγηση θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα 1η Ιουλίου 2015 έως και 30 Ιουνίου 2017.

 

Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να συνοδεύεται από τη συμπληρωμένη δήλωση συμμετοχής. Η δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται online είτε μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Φα.Μ., είτε μέσω της διακεκριμένης κατηγορίας του newsletter, ακολουθώντας τις διαθέσιμες, απλές οδηγίες.

 

Κάθε εταιρεία έχει δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε μία από τις έξι κατηγορίες Αριστείων ή και στις έξι κατηγορίες (δυνατότητα πολλαπλής συμμετοχής).

 

Η υποβολή της Δήλωσης Συμμετοχής μπορεί να προηγείται του πλήρους φακέλου συμμετοχής.

 

Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να συνοδεύεται από τον πλήρη φάκελο συμμετοχής, ο οποίος κατατίθεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, είτε μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Φα.Μ., είτε μέσω της διακεκριμένης κατηγορίας του newsletter, είτε σε CD/DVD/USB.

 

Για τη διευκόλυνση της Κριτικής Επιτροπής, όλα τα υλικά θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, την εταιρεία που εκπροσωπεί και την κατηγορία Αριστείων στην οποία λαμβάνει μέρος. Στο φάκελο συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός πρόσβασης για το υλικό που παραδίδεται, προκειμένου αυτό να είναι προσβάσιμο από την Κριτική Επιτροπή.

 

Σε περίπτωση αποστολής των υλικών σε CD/DVD/USB, αυτά θα πρέπει να παραδοθούν στη διεύθυνση:

 

Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management

Τζαβέλα 42Β, 15451 – Νέο Ψυχικό

υπόψη κ. Αντωνίας Κούτση

 

Πολλαπλές συμμετοχές:

Κάθε συμμετοχή πρέπει να κατατίθεται χωριστά και να συνοδεύεται από:

 

Ξεχωριστή φόρμα συμμετοχής.

Κατάθεση πλήρους φακέλου συμμετοχής.

Πληρωμή που καλύπτει πολλαπλές συμμετοχές της ίδιας εταιρείας.

 

Συμμόρφωση με κώδικα δεοντολογίας Σ.Φ.Ε.Ε

Συμμετοχές οι οποίες κρίνονται ως ανακόλουθες με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Σ.Φ.Ε.Ε., θα απορρίπτονται.

 

Κόστος συμμετοχής: €300 + ΦΠΑ 24%.

Στην εντολή πληρωμής προς την Ε.Ε.Φα.Μ. θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος: «Αριστεία Ε.Ε.Φα.Μ.». Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με τη δήλωση συμμετοχής. Τα τέλη συμμετοχής δεν επιστρέφονται.

 

Απόσυρση συμμετοχής από τη διαγωνιστική διαδικασία

Δύναται να γίνει απόσυρση μίας συμμετοχής από τη διαγωνιστική διαδικασία, εφόσον κατατεθεί σχετικό γραπτό αίτημα από τη συμμετέχουσα εταιρεία, προτού πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση της συμμετοχής από την Κριτική Επιτροπή.

 

Άπαντες οι συμμετέχοντες στα Αριστεία Ε.Ε.Φα.Μ. αποδέχονται ανεπιφύλακτα και απόλυτα την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής και του συνεδριακού κοινού, καθώς και τις αποφάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής και δεν έχουν κανένα δικαίωμα αμφισβήτησής τους. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων αποτελεί προϋπόθεση της συμμετοχής στο διαγωνισμό.

 

Πληρωμή κόστους συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής κάθε υποψηφιότητας πρέπει να καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό

του 11ου  Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management:

 

ALPHA BANK Amfitheas Branch (294)

Account No.: 294-00-2320 000704

IBAN: GR 83 0140 2940 2940 0232 0000 704

Swift Code (BIC): CRBAGRAAXXX

Δικαιούχος: E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.

 

Το αντίγραφο πληρωμής θα πρέπει να αποσταλεί στο email: awards@eefam.gr και να αναφέρει την ένδειξη: «Αριστεία» καθώς και την επωνυμία της εταιρείας.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone