Δομή παρουσίασης

Η παρουσίαση του πλήρους φακέλου συμμετοχής δεν πρέπει να ξεπερνά σε έκταση τις 2.000 λέξεις.

 

Καταγραφή και ανάλυση του περιβάλλοντος και της αγοράς

Περιγράψτε την κατάσταση και τις συνθήκες του περιβάλλοντος πριν προβείτε στο σχεδιασμό της καμπάνιας.

Σκιαγραφήστε τις πληροφορίες, τα ερευνητικά δεδομένα και τις αναλύσεις που σαςοδήγησαν να αναγνωρίσετε τις συνιστώσες του προβλήματος, τα εμπόδια ή τις ευκαιρίες.

Περιγράψτε τα στοιχεία που εντοπίσατε και σας βοήθησαν να σχεδιάσετε το πλάνο ή μία λύση. Παρέχετε συγκριτικά στοιχεία που θα επιδεικνύουν στην πράξη τις αλλαγές που επέφερε η καμπάνια σας.

 

Περιγράψτε τυχόν προκλήσεις που χρειάστηκε να διαχειριστείτε και να ξεπεράσετε.

 

Στόχοι

Περιγράψτε ξεκάθαρους, μετρήσιμους συγκεκριμένους στόχους – η Κριτική Επιτροπή σας προτείνει να συμπεριλάβετε μέχρι πέντε.

Αξιολογήστε τα οφέλη της καμπάνιας, τόσο ως προς τους εταίρους όσο και ως προς τον ίδιο τον οργανισμό

 

Στρατηγική

Περιγράψτε τη στρατηγική σας.

Ποιο πλάνο / προσέγγιση υιοθετήσατε προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους σας;

Ποιοι συμμετείχαν στην ομάδα σχεδιασμού του πλάνου (εσωτερικοί και εξωτερικοί συνεργάτες);

Προβήκατε σε εξωτερικές συνεργασίες; Αν ναι, με βάση ποιο σκεπτικό;

Εντοπίζετε καινοτόμα στοιχεία στη στρατηγική που ακολουθήσατε;

 

Τακτικές

Με ποιο τρόπο επιλέξατε να εφαρμόσετε τη στρατηγική σας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που θέσατε;

Ποια κανάλια και τακτικές χρησιμοποιήσατε εφαρμόζοντας τη στρατηγική σας;

 

Αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους

Περιγράψτε πώς φθάσατε στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε σχέση με τους αρχικούς σας στόχους.

Αξιολογήστε το πραγματικό όφελος που επέφερε η δουλειά σας στους εταίρους, στους ασθενείς και στον οργανισμό σας.

Πώς προσδώσατε αξία / ενισχύσατε την πρόσβαση στη θεραπεία;

Ποια είναι τα στοιχεία καινοτομίας της καμπάνιας;

Πώς επιφέρατε βελτίωση στις εκβάσεις των ασθενών;

(Σε αυτό το σημείο μπορείτε να αναφερθείτε στα συγκριτικά στοιχεία που παρουσιάσατε νωρίτερα).

 

Αποτίμηση εταίρων και πελατών

Παραθέστε τα στοιχεία που αποδεικνύουν την επίτευξη των αρχικών σας στόχων.

 

Γενική αποτίμηση

Τι διδαχθήκατε από τον σχεδιασμό της καμπάνιας, το οποίο θεωρείτε ότι θα σας βοηθήσει μελλοντικά;
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone