Κριτήρια αξιολόγησης

Καταγραφή και ανάλυση του περιβάλλοντος και της αγοράς

Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις συμμετοχές, με βάση τα παρακάτω κριτήρια και αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

 

 

 

Κριτήριο Συντελεστής βαρύτητας
Δημιουργικότητα / Καινοτομία / Ποικιλία Μέσων 50%
Αποτελεσματικότητα Καμπάνιας 20%
Μέθοδοι αξιολόγησης Καμπάνιας 20%
Πληρότητα και Συνολική Εικόνα Παρουσίασης 10%
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone